"Naj­ważniej­sze jest, by gdzieś is­tniało to, czym się żyło: i zwycza­je, i święta rodzin­ne. I dom pełen wspom­nień. Naj­ważniej­sze jest, by żyć dla powrotu"

recent product reviews

Rodzina a pozostali krewni.

Rodzina a pozostali krewni.

Chociaż sytuacja współczesnej rodziny jeśli chodzi o kontakty z pozostałymi krewnymi znacznie się zmieniła na przestrzeni ostatnich lat, bowiem członkowie dalszej rodziny coraz rzadziej utrzymują zażyłe kontakty, to jednak wpływ niektórych krewnych na rodzinę może być dość znaczący i w niektórych skrajnych przypadkach stanowić może zagrożenie dla jej prawidłowego funkcjonowania. Najbliższe kontakty rodzina utrzymuje z teściami, będącymi rodzicami jednej lub drugiej strony. Kontakty z teściami nacechowanie sa często wzajemną niechęcią, a dotyczy to szczególnie kobiet. Szczególnie ciężka sytuacja występuj, gdy jedna ze stron tworzących rodzinę, jest od początku nieakceptowana przez przyszłych teściów. Konflikty między członkami rodziny przybierają na sile szczególnie w trakcie rodzinnych uroczystości, a także w kwestiach wychowywania dzieci i organizacji całości życia domowego.

Konflikty mogą być szczególnie nieprzyjemne i mogą prowadzić do poważnych kryzysów rodzinnych, jeśli małżeństwo zamieszkuje wspólne gospodarstwo domowe z teściami. Konflikty mogą również wynikać z odmienności poglądów na wiele spraw, nie dotyczących bezpośrednio życia rodzinnego czy kwestii wychowawczych. Szczególnie sa one intensywne, jeśli jedna ze stron tworzących rodzinę jest jedynakiem. Rodzicom takiej osoby jest ciężko się pogodzić z „utrata” dziecka i na tym tle często dochodzi do nieporozumień.

Full Review
Odbudowanie więzi w rodzinie

Odbudowanie więzi w rodzinie

Jeśli już doszło do sytuacji konfliktowych w rodzinie, wówczas chcąc poprawić nieprawidłowe stosunki, trzeba przede wszystkim odbudować naderwane więzi. Sprzyjają temu takie sytuacje jak na przykład wspólnie spędzane święta, ważne wyadzrzenia rodzinne, rocznice i tym podobne. Dobrym pomysłem może okazać się również wspólny rodzinny wyjazd, nie trwający zbyt długo, ale pozwalający na nowo spojrzeć na swoją rodzinę. Dobra opcją jest również wyznaczenie sobie jakiegoś wpsolnego celu, wspólnego zdania, bo zawsze to, co ludzie robią wspólnie i nie dotyczy to tylko członków rodziny, zbliża i angażuje nowe siły.

Bardzo dobrym sposobem na odnalezieni kontaktu z dzieckiem jest udział we wspólnej zabawie, niezależnie od tego, jakie formy będzie ona przybierała. Bardzo wazan rzeczą jest poświęcanie odpowiedniej ilości czasu poszczególnym członkom rodziny, gdyż właśnie okazanie drugiej osobie, ze jest ona dla nas ważna odbywa się poprzez poświęcanie jej czasu, i dopiero na tej podstawie może nastąpić odbudowanie więzi i polepszenie wzajemnych stosunków rodzinnych. Dobrymi sposobami sa tez wpsolnie przygotowywane posiłki, oraz wspólne zasiadanie do rodzinnego stołu. Wspólne jedzenie posiłków sprzyja powstawaniu więzi, generalnie wspólne i powtarzalne rytuały sa niezbędne w nawiązywaniu poprawnych i trwałych stosunków rodzinnych.

Full Review
Jak lepiej funkcjonować w rodzinie?

Jak lepiej funkcjonować w rodzinie?

W wielu przypadkach członkowie rodziny sa w stanie sami pomoc sobie w naprawieniu stosunków rodzinnych. Przede wszystkim kluczem do poprawy wzajemnych relacji jest szczerość i prawdziwość kontaktów, a także chęć prawdziwego a nie tylko pozornego wysłuchiwania tego, co ma do powiedzenia druga strona. Bardzo duża role odgrywa poprawa stosunków miedzy osobami dorosłymi, kotre sa dla pozostałych członków rodziny autorytetem i punktem odniesienia. Naprawa stosunków miedzy rodzicami może przynieść samoistne rozwiązanie konfliktów miedzy rodzicami i dziećmi, czy miedzy samymi dziećmi. Lepsze funkcjonowanie w rodzinie opiera się także na umiejętności zaspokajanie własnych potrzeb i realizacji siebie, gdyż tylko wtedy jednostka jest szczęśliwa i jest w stanie dać szczęście innym.

Bardzo pozytywnie na poprawę stosunków rodzinnych wpływa jakiś wspólny cel, jednoczący członków rodziny, pozwalajacyh im skupić się na jednym zadaniu. Lepsze funkcjonowanie może także zapewnić rodzinie właściwą organizacja czasu i życia rodzinnego. Ustalenie jasnych reguł, wyznaczenie wszystkim członkom rodziny, w zależności od ich wieku i umiejętności, zadań i zakresu odpowiedzialności, może znacznie ułatiwc rodzinne funkcjonowanie. Szczególnie duża znaczenie wyznaczenie zadań ma dla dzieci, które przy okazji uczą się odpowiedzialności, a poprzez wykonywanie prostych prac, mogą odciążyć rodziców

Full Review
Poradnictwo rodzinne

Poradnictwo rodzinne

Jeśli problemy w rodzinie nie dotyczą standardowych kwestii i poroblmeów, jakie można napotkać w miarę wzrastania poszczególnych jej członków i trwania życia rodzinnego, wówczas niezbędna okazać się może pomoc psychologa. Powinna to być osoba wyspecjalizowana w poradnictwie rodzinnym, czyli powinna zajmować się terapią rodzinna od strony praktycznej i mieć w tym względzie duże doświadczenie. Do probelmow, w których przydatna może być porada czy terapia psychologiczna o profilu rodzinnym, zaliczyć można takie sytuacje jak na przykład przemoc w rodzinie, zarówno w formie przemocy psychicznej jak i przemocy fizycznej i wszelkiego rodzaju jej odmiany, w tym również takie sytuacje jak molestowanie seksualne i tym podobne.

Poradnictwo rodzinne może także obejmować rozwiązywanie takich problemów jak na przykład oswojenie się ze śmiercią jednego z członków rodziny, bądź jego odejściem na przykład na skutek separacji czy rozwodu. Poradnictwo rodzinne może także rozwiązać problemy wychowawcze w rodzinie, które przybierają niestandardowy charakter, czyli na przykład obejmują ucieczki z domu, korzystanie z różnego rodzaju środków odurzajacyhc i wspomagających, ale także takie sytuacje, które z pozoru wyglądają bardzo niegroźnie, czyli na przykład przesadnie długi czas spędzany przez telewizorem czy przed komputerem, który może oznaczać uzależnienie od Internetu czy telewizji

Full Review
Gdzie szukać pomocy?

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli rodzina z jakichś względów nie funkcjonuje prawidłowo, a jej czklonkowie są zainteresowani poprawa wzajemnych stosunków i relacji, wówczas mogą oni szukać pomocy w wielu różnych źródłach i instytucjach. Przede wszystkim opublikowane zostały setki książek dotyczących psychologii rozwojowej dziecka, psychologii życia rodzinnego, czy możliwości i sposobów na rozwiązanie konfliktów czy problemów rodzinnych. Wiele z tych wydawnictw zostało tak opracowanych, ze nawet osoby które nie maja pojęcia na temat psychologii, będą mogły znaleźć odpowiednie dla siebie porady. W niekotrych sytuacjach dobrym rozwiązanie jest poszukiwanie informacji w Internecie, nawiązywanie kontaktów z osobami czy rodzinami dotkniętymi podobnymi problemami natury wychowawczej czy społecznej.

Dobrym rozwiązaniem mogą być tez programy edukacyjne dla dorosłych, ukazujące istotę problemu i sposoby na jego rozwiązanie. Dobra rzeczą jest wciągnięcie do rozwiązywania problemu wszystkich członków rodziny, nie zawsze wymaga to uświadamiania im w jakim celu dana rzecz jest organizowana. Szczególnie informowanie zbuntowanych nastolatków na temat propozycji rozwiązywania problemu, może skutkować całkowitą odmową ich udziału w organizowanym przedsięwzięciu. Niezmiernie ważne sa również checi, aby dany problem rozwiązać i znaleźć wyjście z konfliktowej sytuacji. Bez tego mało kotre rozwiązanie okaże się skuteczne.

Full Review
Rodzina a media

Rodzina a media

Kultura masowa nie miałaby szanse na ekspansje, gdyby nie fakt, ze do jej upowszechnienia zostały wykorzystane mass media, czyli media masowe, do których zaliczane były w pierwszej kolejności prasa, następnie telewizja a obecnie Internet. Rozwój technologii transmisji danych jest w świecie współczesnym nieodzownym aspektem postępu, jednak niesie ze sobą również zagrożenia dla życia rodzinnego i życia spoelczengo w ogóle. Zagrożenie to zwiazen jest przede wszystkim z tym, ze w obliczu upadku wzorców i wartości moralnych, jednostki poszukują wzorców odniesienia w otaczjacej go rzeczywistości.

Dlatego telewizja czy Internet staja sie coraz częściej punktami odniesienia, a przekazywane za ich pomocą obrazy, wiadomości i informacje uznawane sa prawdziwe i rzeczywiste. Tymczasem media bardzo często przekazują informacje, kotre maja niewiele wspólnego z prawdziwym obrazem świata, a przekazywane wartości czy informacje sa często zniekształcane, koloryzowane i trywializowane. Szczególnie niebezpieczne mass media sa wobec czlonkwo rodziny, którymi sa dzieci. Dodatkowe zagrożenie wynika z faktu, ze najmłodsi członkowie rodziny coraz więcej czasu spędzają przed telewizorem czy Internetem bez należytej kontroli ze strony rodziców. Jest to często łatwy środek na zajęcie uwagi dziecka i pozwala na odciążenie rodziców, którzy nie zawsze maja czas lub chęci na zajmowanie się dzieckiem.

Full Review
Rodzina a kultura masowa

Rodzina a kultura masowa

Kultura masowa to kultura współczesności, która opiera się przede wszystkim na standaryzacji form i wzorców, na ujednoliceniu i wyrównaniu gustów. Kultura masowa narzuca wzorce, bo jest wszechobecna, dostępna prawie na każdym kroku i na każdej płaszczyźnie życia. Z tego względu dotyczy również życia rodzinnego i ma niemały wpływa na jego kształt. Kultura masowa kształtuje gusta i narzuca modę, nie tylko w kwestii stroju, ale także modę na takie a nie inne poglądy, czy na takie a nie inne zachowania.

Kulturze masowej szczególnie silnie ulegają dzieci, tal młodsze jak i te starsze, ale tez ludzie dorośli nie pozostają obojętni na jej wpływ. Z tego wzgleda ze na skutek zaniku dotychczasowych wartości zmienił się również system wartości tak spoelczenstwa, jak i rodziny, to zmieniły się również zasady życia w rodzinie. Kultura masowa dostarcza rozwiązań i podpowiedzi, pokazuje, jak należy organizować życie społeczne i rodzinne, przy czym często wskazuje treści i wartości bardzo banalne, a nawet jeśli sa one poważne, wówczas prezentuje je w bardzo trywialny i prosty sposób. Właśnie dlatego kultura masowa stanowi pewnego rodzaju zagrożenie dla wspoleczesnej rodziny, która często punkt odniesienia znajduje właśnie w kulturze masowej. Z tego tez względu zadaniem rodziny jest ukazanie alternatywnych wzorców, a nie kopiowanie tych narzuconych przez kulturę masowa.

Full Review